^Back To Top
Get Adobe Flash player

Samorządowe Przedszkole w Budrach będzie mieściło się na ulicy M. Konopnickiej 5 w Budrach.

Planowane jest rozpoczęcie działalności od  dnia 1 września 2019 roku.

Będzie zapewniało opiekę przedszkolną 15 dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkałym w gminie Budry, w godzinach od 6 do 16 .

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W terminie 3 -17 czerwca 2019 r.  rozpocznie się rekrutacja  dzieci do przedszkola zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe(ustawowe):
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria, o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość - 1 pkt. i będą potwierdzane oświadczeniem i orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami odbędzie się II etap rekrutacji zgodnie z poniższymi kryteriami.

 1. Kryteria określone dla II etapu rekrutacji (dodatkowe):
 2. Rodzice /rodzic samotnie wychowujący dziecko/ prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym:
 3. a) oboje rodziców /rodzic samotnie wychowujący/ prawni opiekunowie – 5 pkt.
 4. b) jeden rodzic / prawny opiekun  - 1 pkt.
 5. Dochód na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:
 6. a) w przypadku dochodu o wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
  – 3 pkt,
 7. b) w przypadku dochodu o wysokości przekraczającej 100%  o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – 0 pkt.
 8. Orzeczone dysfunkcje dziecka stwierdzone przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną – 1 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi  pkt 1-2 są oświadczenia rodziców i opinia poradni ppp w przypadku punktu 3.

Wzory dokumentów będą dostępne na stronach Urzędu i Szkoły od 3 czerwca.

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne  w  dniu 5 czerwca 2019. o godzinie 15.00 w "małej szkole"

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.